Proof that #69 is not always a good thing
Digivolution Sources
  • 047 Gazimon
  • 081 Gizamon
  • 369 Impmon

    Digivolutions

  • 190 MetalTyrannomon
  • 220 Gigadramon
  • 518 NeoDevimon
  • Ectozone Forum