(Flarelizamon)
"Was that flame? Let me show you flame, child..."
Digivolution Sources
  • 008 Agumon
  • 038 Elecmon
  • 201 Goburimon

    Digivolutions

  • 125 Triceramon
  • 194 Vermillimon
  • 220 Gigadramon
  • Ectozone Forum