(Deathmon)
"Eye Blow"? So you're admitting it?
Digivolution Sources
  • 107 Cherrymon
  • 140 Megadramon
  • 152 Dragomon
  • Ectozone Forum