The Dragon of a Million Terrors
Digivolution Sources
  • 015 Kuwagamon
  • 020 Monchromon
  • 050 Kokatorimon

    Digivolutions

  • 097 Machinedramon
  • 312 Ghoulmon
  • Ectozone Forum