(Pipimon)
Apple of Oikawa's Eye
Association
  • Yukio Oikawa (Adventure)

    Digivolution Sources
    --Unconfirmed--

    Digivolutions
    --Unconfirmed--

  • Ectozone Forum