King of the Dinosaurs
Digivolution Sources
  • 008 Agumon
  • 360 Guilmon

    Digivolutions

  • 190 MetalTyrannomon
  • 215 MasterTyrannomon
  • 364 WarGrowlmon
  • Ectozone Forum